Dr. Guo-Hua Feng

Professor

Biography

03-5715131 ext. 33603

Room 508, Engineering Building I

ghfeng@pme.nthu.edu.tw

Laboratory

NTHU

Power Mechanical Engineering

No. 101, Section 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013

Tel: +886-3-5719034      Fax: +886-3-5722840

E-mail: pme@pme.nthu.edu.tw